Veranderende wetgeving: De WBTR

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR stelt extra eisen aan de manier waarop verenigingen en stichtingen bestuurd worden. Hieronder volgt een samenvatting van de onderdelen uit WBTR. De laatste stap, de statutenwijziging, moe voor 1 juli 2026 zijn geregeld.

Goed bestuur

Een bestuurder altijd moet handelen in het belang van de vereniging of stichting. Dat betekent dat je de doelstellingen van de organisatie helder moet hebben. Neem besluiten volgens de statuten, volgens je huishoudelijk reglement en volgens de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt.

Aansprakelijkheid van bestuursleden

Wat per 1 juli 2021 verandert is de aansprakelijkheid in geval van een faillissement. in dat geval zijn bestuurders aan dezelfde regels gebonden als bij een BV of een NV. Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat een enkele bestuurder gedwongen kan worden om de financiële verplichtingen na te komen, zelfs als er nog andere schuldenaren zijn. 

Tegenstrijdig belang

De WBTR bepaalt dat een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft, niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Je kunt de afspraken die je hierover maakt eventueel opnemen in je statuten, maar het mag ook in een huishoudelijk reglement. Dit geldt ook voor afspraken over  het proces: hoe en wanneer meldt een bestuurder een tegenstrijdig belang en hoe leg je dit vast?

Afwezigheid van bestuursleden ('belet en ontstentenis')

Wat gebeurt er als een bestuurder langdurig niet kan besturen, bijvoorbeeld door ziekte, of doordat deze geschorst is (belet)? Of als een bestuurder plotseling zijn functie neerlegt (ontstentenis)? Er moet voor 1 juli 2026 in de statuten worden vastgelegd hoe er in dat geval dient te worden gehandeld en wie er beslissingen neemt, denk hierbij aan een continuïteitscommissie of een ledenraad.

Meervoudig stemrecht

De WBTR bepaalt dat één bestuurder nooit meer stemmen mag uitbrengen dan de rest van de stemmende bestuurders, zodat er nooit één persoon alle zeggenschap heeft in het bestuur. Wanneer je statutair hebt vastgelegd dat er bestuursleden zijn die meerdere stemmen mogen uitbrengen of bijvoorbeeld de voorzitter een doorslaggevende stem heeft, dan dien je dit voor 1 juli 2026 te wijziging.

Toezicht

Heeft het bestuur van de organisatie alle zeggenschap? Of is er een ander orgaan dat controleert en toezicht houdt? Leg vast hoe en wanneer het bestuur de toezichthouders en commissies informeert.

Aanvullende informatie

26 mei 2018 - Ondertekenen statuten corsokoepel
26 mei 2018 - Ondertekenen statuten Corsokoepel